Logistiek Park Moerdijk

De provincie Noord-Brabant heeft Adviesbureau Torbijn2 in 2010 gevraagd een second opinion te geven over het Kostenverhaal volgens de nieuwe Wro (met de Grondexploitiewet) bij de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk, een hoogwaardig bedrijventerrein van netto 150 ha.

In november 2010 heeft dat geresulteerd in een rapport, waarin geconcludeerd werd dat er zeker mogelijkheden zijn. Voor de te realiseren ruimtelijke ontwikkelingen moet er wel een structuurvisie worden opgesteld waarin deze voorzieningen worden genoemd. Dat is een randvoorwaarde in de Wro.

In het voorjaar van 2011 werd Adviesbureau Torbijn2 gevraagd de provincie te adviseren over de in de structuurvisie van de gemeente Moerdijk op te nemen teksten met betrekking tot het kostenverhaal voor het Logistiek Park Moerdijk. Daartoe zijn de concept teksten van de structuurvisie beoordeeld en becommentarieerd en zijn er alternatieve tekstvoorstellen gemaakt.

Medio 2012 hebben wij op verzoek van de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden voor kostenverhaal bij de ontwikkeling van het Logistiek park Moerdijk (LPM) opnieuw beoordeeld. Inmiddels waren er verschillende documenten vastgesteld, onder andere de Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap van de provincie Noord-Brabant, de verordening ruimte 2012 van de Provinciale Staten, de structuurvisie gemeente Moerdijk 2030 en het Voorontwerp Inpassingsplan LPM in mei 2012.

De conclusie was dat de opgenomen bepalingen in die documenten de voorwaarden geven voor mogelijk kostenverhaal. Hierdoor zijn de kansen voor kostenverhaal via een exploitatieplan ten opzichte van 2010 niet kleiner geworden.


Terug naar het projectenoverzicht