Risicoanalyse

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen kunnen grote financiële risico's optreden. Voor het in beeld brengen daarvan kunnen we een risicoanalyse uitvoeren.

Een risicoanalyse kan in een zeer beperkte vorm worden uitgevoerd, maar ook heel gedetailleerd met behulp van een Monte-Carlo simulatiemodel.
Een eenvoudige vorm is eigenlijk alleen een gevoeligheidsanalyse voor een aantal parameters. Een uitgebreidere vorm is een scenarioanalyse die kan bestaan uit een kwalitatieve analyse met voorstellen voor te nemen maatregelen.
De meest uitgebreide vorm, met het Monte-Carlo simulatiemodel, geeft een kwantitatieve kansberekening van de geïdentificeerde risico's, waarbij wordt aangegeven hoe groot de kans van optreden is. Zo een berekening wordt afgesloten met adviezen voor beperking van de risico's en een advies over het te reserveren risicobudget.
Deze laatste methode leent zich ook goed voor het toepassen van Risicomanagement. Ons bureau kan daarvoor een systeem opzetten en begeleiden.

Met risicomanagement kan ervoor gezorgd worden dat de risico's worden beheerst en geminimaliseerd, opdat het voorgecalculeerde risicobudget niet wordt overschreden of behoeft te worden aangesproken.